Tag Archives: 把你的影子加点盐

把你的影子加点盐

    在浓玛那里读到这首夏宇的诗,觉得好。 用最精练的文字,表达最入骨髓的东西。 在青城山,到处都挂着风干的老腊肉,黑黑的,谁能把它和至爱联系到一起呢? 哈哈,对了,这就是甜蜜的复仇。   《甜蜜的复仇》                                夏宇             把你的的影子加点盐             腌起来             风乾            老的时候            下酒

Posted in 未分类 | Tagged | 2 Comments